Vikten av OVK-besiktning i Ängelholm

04 april 2024 Maja Lindberg

editorial

Obligatorisk ventilationskontroll, vanligen kallad OVK, är en lagstadgad undersökning i Sverige som syftar till att säkerställa att byggnaders ventilationssystem är funktionsdugliga och hälsosamma. Ängelholm, en pittoresk stad belägen i nordvästra Skåne, är inget undantag. Med dess varierande byggnadsbestånd, från gamla kulturhus till moderna bostadsrätter, är regelbunden OVK en nyckelfaktor för att upprätthålla en god inomhusmiljö för stadens invånare. I den här artikeln utforskar vi vikten av OVK i Ängelholm och rekommenderar en lokal aktör som kan hjälpa till med denna viktiga kontroll.

Vad är OVK och varför är det så viktigt?

OVK är en förkortning för Obligatorisk Ventilationskontroll, en inspektion som genomförs för att försäkra att ventilationsanläggningar fungerar som de ska och inte utgör någon hälsorisk för människor som vistas i byggnaderna. Kontrollen är lagstadgad i Sverige och måste genomföras regelbundet enligt Boverkets byggregler (BBR). Det är ägaren av byggnaden som är ansvarig för att sådan kontroll utförs och att anläggningen är korrekt underhållen. Genomförandet av OVK är särskilt viktigt i Ängelholm, inte bara för att uppfylla lagkrav men även för att säkerställa invånarnas hälsa och komfort. En funktionell ventilation bidrar till att förebygga problem som mögel och dålig lukt, och minskar risken för hälsoproblem som astma och allergier. Vidare bidrar en optimerad ventilation till en mer energieffektiv byggnad, något som är viktigt både för miljön och plånboken.

ovk ängelholm

Hur går en OVK-besiktning till i Ängelholm?

En OVK besiktning i ängelholm utförs av en certifierad kontrollant som genomgått utbildning för att kunna bedöma ventilationssystemets status. Kontrollanten bedömer om systemet uppfyller de krav som ställs i BBR och om det finns några brister som behöver åtgärdas. I Ängelholm finns ett antal aktörer som erbjuder OVK och det är av stor vikt att välja en kunnig och erfaren kontrollant. Processen börjar med en genomgång av de tekniska specifikationerna och tidigare kontroller. Därefter görs en fysisk besiktning där kontrollanten inspekterar delar av systemet som fläktar, filter, och spjäll. Luftflöden mäts även för att bedöma om de är tillräckliga och uppfyller de rådande normerna. Efter kontrollen får byggnadsägaren ett protokoll som detaljerat beskriver ventilationssystemets skick samt eventuella anmärkningar. Om allt är i ordning utfärdas ett intyg som bevis på att OVK är godkänd. Skulle det finnas brister måste dessa åtgärdas och en ny kontroll utföras för att säkerställa att kraven nu uppfylls.

Vanliga frågor och svar om OVK i Ängelholm

Att hålla koll på OVK kan väcka många frågor hos fastighetsägare. Exempelvis:

  • Hur ofta ska en OVK genomföras?
  • Vem är behörig att utföra inspektioner?
  • Vad händer om jag missar att göra OVK i tid?

I Ängelholm, som i resten av Sverige, är intervallerna för OVK bestämda utifrån typ av byggnad och vilket ventilationssystem som finns installerat. Vanligtvis är intervallen mellan tre till sex år. Endast behöriga kontrollanter får utföra OVK, vilka måste vara certifierade av ett ackrediterat certifieringsorgan. Missar man som fastighetsägare att genomföra OVK i tid kan det leda till sanktioner från kommunens byggnadsnämnd. Det är därför viktigt att hålla koll på när nästa OVK ska genomföras och att i god tid anlita en kvalificerad kontrollant.